Hồi ký của giáo sư Nguyễn-Phụng Michel

Tập hồi ký này do Giáo sư Nguyễn-Phụng Michel, người đã sáng lập ra Viên Quốc-Gia Âm-Nhạc & Kịch-Nghệ Saigon và Trường Quốc-Gia Âm-Nhạc Địa-phương Huế viết vào năm 1997 ghi lại sự thành lập của 2 cơ sở trên.

Google Gadget - "Google Docs Viewer"