TRẦN TRỌNG KIM
Nhà giáo, nhà sử học, nhà chính trị

Trang Nhà
Lệ Thần Trần Trọng Kim
(1882-1953)