Tự Điển
 1. Dictionnaire Annamite-Français (1879). J.M.J.
 2. Dictionnaire Annamite-Français: A-M (1899-1900). Jean Bonet
 3. Dictionnaire Annamite-Français: N-Z (1899-1900). Jean Bonet
 4. Dictionarium Anamitico-Latinum (1772). P.J. Pigneaux
 5. Dictionarium Anamitico-Latinum (1877) (không có chữ Nôm). P.J. Pigneaux - Jean-Louis Taberd
 6. Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (1651) - Từ điển Việt–Bồ–La. Alexandre de Rhodes
 7. Dictionnaire Franco-Tonkinois illustré (1898). P.G.V.
 8. Đại Nam quấc âm tự vị. Hùinh Tịnh Của (Đại Nam quốc âm tự vị. Huỳnh Tịnh Của)
 9. Đại Nam quấc âm tự vị. Hùinh Tịnh Của (Online - Trang nhà Hoài Hương)
 10. Đại từ điển Hán Việt. Liên Phật hội
 11. Điển hay tích lạ. Nguyễn Tử Quang
 12. Grammaire Annamite, suivie d'un vocabulaire Français-Annamite et Annamite-Français (1867). (eBook) Aubaret
  (Văn phạm Việt Nam - Tự điển Pháp-Việt/Việt-Pháp)
 13. Petit dictionnaire Annamite-Français (1904). Vallot
 14. Petit dictionnaire Annamite-Français (1906). Genibrel
 15. Petit dictionnaire Français-Annamite (1885). Trương Vĩnh Ký
 16. Tầm nguyên từ điển. Lê Văn Hòe‎
 17. Thành-Ngữ Điển-Tích (1949). Diên Hương
 18. Thành Ngữ và Điển Tích trong thi văn Việt Nam. (eBook) Quách Văn Hòa‎
 19. Tìm hiểu từ nguyên. (Tự điển)
 20. Từ điển Hán Nôm.
 21. Từ-Điển Văn-Liệu. Nguyễn Văn Minh
 22. Tự vị An Nam-Pha Lang Sa (1877). J.M.J.
 23. Tự vị tiếng nói miền Nam. Vương Hồng Sển
 24. Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn. Huỳnh Tịnh Của
 25. Việt Hán Tự Điển. Huỳnh Minh Xuân
 26. Việt Nam Tự Điển. Hội Khai Trí Tiến Đức
 27. Việt Nam Tự Điển. Lê Văn Đức - Lê Ngọc Trụ
 28. Việt ngữ chánh tả tự vị. Lê Ngọc Trụ‎
 29. Việt ngữ tinh nghĩa từ điển. Long Điền Nguyễn Văn Minh