Khởi nghĩa Láng Thé (Vũng Liêm - Vĩnh Long) năm 1872: Những vấn đề tồn nghi
Google Gadget - "Google Docs Viewer"