Chữ Nôm và công việc khảo cứu cổ văn Việt Nam (Lê Văn Đặng chuyển ngữ)
Google Gadget - "Google Docs Viewer"