Tôi làm tự điển “Từ Ngữ Nam Bộ”
Google Gadget - "Google Docs Viewer"