Minh Vương tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cho vợ

Text here
@@@
Các nghệ sĩ mừng Minh Vương, Thanh Tuấn đạt Nghệ sĩ Nhân dân cho vợ
@@@