Xung quanh về “Bản vọng cổ nhịp 8 đầu tiên ở Nam bộ”

Thiện Mộc Lan
Tạp chí Xưa & Nay số 154 tháng 12 năm 2003.