Một trăm năm Cải Lương là năm nào?

NKLT: Ông Vương Hồng Sển có một phong cách viết đặc thù của người miền Nam như là kể chuyện, nhớ đâu viết tới đó nên có khi cùng một ý tưởng ông đã viết đi viết lại ở nhiều đoạn khác nhau. Viết về bộ môn Cải Lương trong cuốn “Hồi ký 50 năm mê hát - Năm mươi năm cải lương do Cơ sở Xuất bản Phạm Quang Khai phát hành năm 1968, ông Vương Hồng Sển đã cho Cải Lương là đứa con chơi ác[1], con lai, con tập tàng, con không khai sanh, con không cha, đứa con “cọ vỉa”[2], làm chơi hóa thiệt… ở nhiều nơi trong sách và cũng có viết “Cải lương không khai sanh chánh thức, nên mặc ai muốn đặt tuổi của nó bao nhiêu cũng được”. Tác giả Trần Nhật Vy chỉ mới đọc tới trang 18 trong số 254 trang của cuốn “Hồi ký 50 năm mê hát - Năm mươi năm cải lương rồi phê bình là tác giả Nguyễn Tuấn Khanh trích khác lời của trang 18!

____________

Giải thích theo bài Ông Diệp Văn Kỳ cọ vỉa áo người quân tử mà đẻ ra Biển ái đầy vơi, tác giả Thông Reo, báo Trung lập, Sài Gòn, s.6370 (11.2.1931):

[1] Con “chơi ác”: con hoang, con ngoài giá thú.

[2] Cọ vỉa: dựa vào.

