Phan Thanh Gỉản  đi sứ ở Paris (13-9 đến 18-11-1863)

Trương Bá Cần 


Ambassade Cochinchinoise à Paris - 1863. Phan Thanh Gian. - 68 ans. - Annamite né à Vinh Long (Cochinchine). - 1er Ambassadeur, Vice grand Censeur du Royaume, mandarin de 1er Degré, 2ème Classe.


Paris 1863 - Sứ đoàn Đại Nam do Phan Thanh Giản đứng đầu chụp ảnh trước dinh Quốc Khách sau khi tới Paris. Ảnh André Adolphe - Eugène Disdéri.


Paris 1863 - Sứ đoàn Đại Nam do Phan Thanh Giản đứng đầu chụp ảnh trước dinh Quốc Khách sau khi tới Paris. Ảnh André Adolphe - Eugène Disdéri (1819–1889).


Tự - Đức thập lục niên, ngày 12 tháng 06 năm Quý Hợi (27 - 06 - 1863).


Danh sách các nhân vật và thân phận của họ trong Sứ đoàn Đại Nam, đáp tàu Oblign Henri Rieunier từ Saigon sang tới Điện Tulleries. Ảnh Jacques - Philippe Potteau.


Phạm Phú Thứ, phó Sứ, Lại Bộ tả Tham tri, quan văn Tòng nhị phẩm, 44 tuổi (đứng). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.


Phạm Phú Thứ, phó Sứ, Lại Bộ tả Tham tri, quan văn Tòng nhị phẩm, 44 tuổi (ngồi). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.


Phạm Phú Thứ, phó Sứ, Lại Bộ tả Tham tri, quan văn Tòng nhị phẩm, 44 tuổi. Ảnh Jacques - Philippe Potteau.


Phạm Phú Thứ, phó Sứ, Lại Bộ tả Tham tri, quan văn Tòng nhị phẩm, 44 tuổi. Ảnh Jacques - Philippe Potteau.


Phạm Phú Thứ, phó Sứ, Lại Bộ tả Tham tri, quan văn Tòng nhị phẩm, 44 tuổi (đứng). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.


Phạm Phú Thứ, phó Sứ, Lại Bộ tả Tham tri, quan văn Tòng nhị phẩm, 44 tuổi (người Trung Kỳ). Ảnh Jacques - Philippe Potteau. [chân dung chụp trực diện lúc đang ngồi].


Phạm Phú Thứ, phó Sứ, Lại Bộ tả Tham tri, quan văn Tòng nhị phẩm, 44 tuổi (người Trung Kỳ). Ảnh Jacques - Philippe Potteau. [chân dung chụp trực diện lúc đang ngồi].


Ngụy Khắc Đản, bồi Sứ, Án sát sứ tỉnh Quảng Nam, quan văn, Tòng tam phẩm, 48 tuổi (sinh tại Nghệ An). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.


Tác giả ảnh chú thích chức phận của ông là Hình Bộ Tham tri.Ngụy Khắc Đản, bồi Sứ, Án sát sứ tỉnh Quảng Nam, quan văn, Tòng tam phẩm, 48 tuổi (sinh tại Nghệ An). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.


Tác giả hình chú thích chức phận của ông là Hình Bộ Tham tri.Ngụy Khắc Đản, bồi Sứ, quan văn, Tòng tam phẩm, 48 tuổi (sinh tại Nghệ An). [chân dung chụp trực diện lúc đang đứng]. Ảnh Jacques - Philippe Potteau.


Nguyễn Văn Chất, Công Bộ Tham tri, Sứ quan phụ trách lễ vật, quan văn, Chánh nhị phẩm, 40 tuổi, (sinh tại Quảng Trị) (chân dung chụp trực diện lúc đang đứng). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.


Nguyễn Văn Chất, Công Bộ Tham tri, Sứ quan phụ trách lễ vật, quan văn, Chánh nhị phẩm, 40 tuổi, (sinh tại Quảng Trị) (chân dung chụp trực diện lúc đang đứng trong y phục đại triều của quan nhứt phẩm). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.


Hồ Văn Luông (Hồ Văn Long), thư ký của Sứ đoàn, 50 tuổi (sinh tại Quảng Trị) (chân dung chụp trực diện). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.Hồ Văn Luông (Hồ Văn Long), thư ký của Sứ đoàn, 50 tuổi (sinh tại Quảng Trị) (chân dung chụp trực diện và nhìn ngang). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.Hồ Văn Luông (Hồ Văn Long), Ngũ phẩm Bí thư Văn phòng Binh Bộ, thư ký của Sứ đoàn, 50 tuổi (sinh tại Quảng Trị) (chân dung chụp ngang khi ngồi trên ghế). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.


Hồ Văn Luông (Hồ Văn Long), Ngũ phẩm Bí thư Văn phòng Binh Bộ, thư ký của Sứ đoàn, 50 tuổi (sinh tại Quảng Trị) (chân dung chụp trực diện khi ngồi trên ghế). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.


Trần Văn Cư (Nguyễn Văn Cư), Hộ Bộ Thị lang, 46 tuổi (sinh tại Huế), Tòng ngũ phẩm, thư ký Sứ đoàn, quan văn, (chân dung chụp lúc đang ngồi). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.


Trần Văn Cư (Nguyễn Văn Cư), Hộ Bộ Thị lang, 46 tuổi (sinh tại Huế), Tòng ngũ phẩm, thư ký Sứ đoàn, quan văn, (chân dung chụp lúc đang ngồi). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.Ba Lê - 1863 - Tạ Hữu Kế, Hộ Bộ Thị lang, 50 tuổi (sinh tại Huế), quan văn, Chánh lục phẩm (chân dung chụp ngang và trực diện lúc ngồi với thường phục). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.Ba Lê - 1863 - Tạ Hữu Kế, Hộ Bộ Thị lang, 50 tuổi (sinh tại Huế), quan văn, Chánh lục phẩm (chân dung chụp ngồi với y phục đại triều hàm nhứt phẩm. Ảnh Jacques - Philippe Potteau.


Ba Lê - 1863 - Tạ Hữu Kế, Hộ Bộ Thị lang, 50 tuổi (sinh tại Huế), quan văn, Chánh lục phẩm (chân dung chụp ngang lúc ngồi với thường phục). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.


Ba Lê - 1863 - Tạ Hữu Kế, Hộ Bộ Thị lang, 50 tuổi (sinh tại Huế), quan văn, Chánh lục phẩm (chân dung chụp trực diện lúc ngồi với thường phục). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.


Ba Lê - 1863 - Tạ Hữu Kế, Hộ Bộ Thị lang, 50 tuổi (sinh tại Huế), quan văn, Chánh lục phẩm (chân dung chụp trực diện lúc ngồi với thường phục). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.Phạm Hữu Độ, Lại Bộ Thị lang, 31 tuổi (sinh tại Quảng Bình), quan văn, Chánh thất phẩm (chân dung chụp ngang và trực diện trong khi ngồi với thường phục). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.Phạm Hữu Độ, Lại Bộ Thị lang, 31 tuổi (sinh tại Quảng Bình), quan văn, Chánh thất phẩm (chân dung chụp ngồi với thường phục). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.


Phạm Hữu Độ, Lại Bộ Thị lang, 31 tuổi (sinh tại Quảng Bình), quan văn, Chánh thất phẩm (chân dung chụp ngang khi ngồi với thường phục). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.


Phạm Hữu Độ, Lại Bộ Thị lang, 31 tuổi (sinh tại Quảng Bình), quan văn, Chánh thất phẩm (chân dung chụp trực diện khi ngồi với thường phục). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.Han Té (Trần Tề), Hình Bộ Ký lục, 39 tuổi (sinh tại Nam Định, Bắc Kỳ, quan văn, Chánh thất phẩm (chân dung chụp ngang và trực diện lúc ngồi trong thường phục). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.Han Té (Trần Tề), Hình Bộ Ký lục, 39 tuổi (sinh tại Nam Định, Bắc Kỳ, quan văn, Chánh thất phẩm (chân dung chụp trực diện lúc ngồi trong triều phục). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.


Han Té (Trần Tề), Hình Bộ Ký lục, 39 tuổi (sinh tại Nam Định, Bắc Kỳ, quan văn, Chánh thất phẩm (chân dung chụp ngang lúc ngồi trong thường phục). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.


Han Té (Trần Tề), Hình Bộ Ký lục, 39 tuổi (sinh tại Nam Định, Bắc Kỳ, quan văn, Chánh thất phẩm (chân dung chụp trực diện lúc ngồi trong thường phục). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.Lương Văn Thế (Lương Văn Thái), 47 tuổi (sinh tại Quảng Nam), Thị Vệ Đô úy, quan võ, tòng ngũ phẩm (chân dung chụp ngang và trực diện trong lúc ngồi). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.Lương Văn Thế (Lương Văn Thái), 47 tuổi (sinh tại Quảng Nam), Thị Vệ Đô úy, quan võ, tòng ngũ phẩm (chân dung chụp ngang trong lúc ngồi). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.


Lương Văn Thế (Lương Văn Thái), 47 tuổi (sinh tại Quảng Nam), Thị Vệ Đô úy, quan võ, tòng ngũ phẩm (chân dung chụp trực diện trong lúc ngồi). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.Lương Văn Thế (Lương Văn Thái), 47 tuổi (sinh tại Quảng Nam), Thị Vệ Đô úy, quan võ, tòng ngũ phẩm (chân dung chụp ngang và trực diện trong lúc ngồi). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.


Lương Văn Thế (Lương Văn Thái), 47 tuổi (sinh tại Quảng Nam), Thị Vệ Đô úy, quan võ, tòng ngũ phẩm (chân dung chụp trực diện trong lúc ngồi). Ảnh Jacques - Philippe Potteau.Nguyen - Hun - Than, 30 ans, né à Hué (Annam) - Capitaine de la Garde Impériale, Mandarin de 5ème degré, 2ème classe (2).


Nguyen - Hun - Than, 30 ans, né à Hué (Annam). Capitaine de la Garde Impériale, Mandarin de 5ème degré, 2ème classe.


Ambassade Cochinchinoise à Paris - 1863. Ngûyen hûn Thân. - 30 ans. - né à Hué (Annam) Capitaine de la garde impériale, Mandarin de 5ème degré, 2ème Classe. - en grand costume.


[Portrait de face, en pied, d’un homme qui tient un éventaille dans la main].


Ambassade Cochinchinoise à Paris - 1863. Ngûyen hûn Thân. - 30 ans. - né à Hué (Annam) Capitaine de la garde impériale, Mandarin de 5ème degré, 2ème Classe. - assis.


[Portrait de face d’un homme assis sur une chaise. Il tient un éventaille dans la main et pose à côté d’une table sur laquelle sont disposés des objets relatifs à sa fonction].


Ambassade Cochinchinoise à Paris - 1863. Ngûyen hûn Thân. - 30 ans. - né à Hué (Annam) Capitaine de la garde impériale, Mandarin de 5ème degré, 2ème Classe. - assis.


[Portrait de face d’un homme assis sur une chaise. Il tient une tasse dans la main et pose à côté d’une table sur laquelle sont disposés une théière et divers objets].


Ambassade Cochinchinoise à Paris - 1863. Ngûyen hûn Thân. - 30 ans. - né à Hué (Annam) Capitaine de la garde impériale, Mandarin de 5ème degré, 2ème Classe. - profil.


Ambassade Cochinchinoise à Paris - 1863. Ngûyen hûn Thân. - 30 ans. - né à Hué (Annam) Capitaine de la garde impériale, Mandarin de 5ème degré, 2ème Classe. - face.


(Nguyên Hun Thân. 30 ans né à Hué (Annam). Capitaine de la Garde Impériale, Mandarin de 5ème degré, 2ème Classe. En grand costume).


Nguyen - Hun - Than, 30 ans, né à Hué (Annam) - Capitaine de la Garde Impériale, Mandarin de 5ème degré, 2ème classe.


Nguyen hûu thân (30 ans). Né à Kue (Annam). Capitaine de la garde impériale. Mandarin de 5è degré, 2è classe. Photographié en 1863.Nguyên hûn Câp. Capitaine d’escorte, Annamite, né à Hué [face].Ambassade Cochinchinoise à Paris - 1863. Nguyên - Hûn - Câp. - ...ans (Annamite né à Hué, - Capitaine d’Escorte, mandarin de 5ème degré, 2ème Classe. - profil.


Nguyên - Hûn - Câp. [...] ans. Annamite né à Hué Capitaine d’escorte, Mandarin du 5ème degré, 2ème Classe. profil”Nguyên - Hûn - Câp. [...] ans. Annamite né à Hué Capitaine d’escorte, Mandarin du 5ème degré, 2ème Classe. profil”.Nguyên hûu câp ( ans) Annamite né à Kué (Annam) Capitaine d’escorte, Mandarin de 5è degré, 2è classe. Photographié en 1863. Ambassade Cochinchinoise à Paris.


Nguyên hûu câp ( ans) Annamite né à Kué (Annam) Capitaine d’escorte, Mandarin de 5è degré, 2è classe. Photographié en 1863. Ambassade Cochinchinoise à Paris.


Ambassade Cochinchinoise à Paris - 1863. Ho - vân - huân. - 53 ans. - Annamite né à Hué (Annam). - Commandant militaire, mandarin de 2ème degré, 2ème Classe. - Grand uniforme.


Ambassade Cochinchinoise à Paris - 1863. Ho - vân - huân. - 53 ans. - Annamite né à Hué (Annam). - Commandant militaire, mandarin de 2ème degré, 2ème Classe. - Grand uniforme.


Ambassade Cochinchinoise à Paris - 1863. Guyên. - 36 ans. - Annamite né à Thia - Thien (Annam) Caporal militaire, ouvrier. Les cheveux ont 1m58 de long.


Ambassade Cochinchinoise à Paris - 1863. Guyên. - 36 ans. - Annamite né à Thia - Thien (Annam) Caporal militaire, ouvrier. Les cheveux ont 1m58 de long.
Hieû, 45 ans, Annamite né à Hué. Coll. Potteau n°145.


Hieû, 45 ans, Annamite né à Hué. Coll. Potteau n°145.
Dân yaü (27 ans). Annamite né à Kué (Annam). Militaire ouvrier. Photographié en 1863. Ambassade cochinchinoise de Paris.


Dân yaü (27 ans). Annamite né à Kué (Annam). Militaire ouvrier. Photographié en 1863. Ambassade cochinchinoise de Paris.


Tân (30 ans) Annamite de la Province de Quan - na (Annam). Lettré. Photographié en 1863. Ambassade Cochinchinoise à Paris.


Tân (30 ans) Annamite de la Province de Quan - na (Annam). Lettré. Photographié en 1863. Ambassade Cochinchinoise à Paris.


D’a (24 ans) Annamite né à Kué (Annam). Domestique. Photographié en 1863. Ambassade cochinchinoise de Paris. Collection anthropologique du Muséum de Paris.


Hô van Nhuân, 42 ans - Médecin, Annamite de la province de Hâtien.


Ambassade Cochinchinoise à Paris - 1863. Hô - van - Nhuân - 42 ans. - Annamite de la province de Thia - Thien. Médecin, Mandarin de 7ème degré, 2ème Classe, en grand costume.


Pédrô - Dieû, 20 ans, Annamite du Tonkin. Coll. Potteau n°150 [face].


Pédro - Dieu, 20 ans, Annamite du Tonkin.


Ambassade Cochinchinoise à Paris - 1863. Pédrô - Diéû - 20 ans - Annamite de Tonkin.


Ambassade Cochinchinoise à Paris - 1863. Pédrô - Diéû - 20 ans - Annamite de Tonkin.


Cang (28 ans) Annamite de la province de Gia - dinh. Photographié en 1863. Ambassade Cochinchinoise à Paris.


Petrus - Sang, 35 ans, Annamite du Tonkin. Interprète de l’amiral Bonnard.


Petrus - Sang, 35 ans, Annamite du Tonkin. Interprète de l’amiral Bonnard.


Ambassade Cochinchinoise à Paris - 1863. Pétrus - Sang. - 35 ans. - Annamite du Tonkin. C’est lui qui a servi d’interprète à l’amiral Bonnard pour signer la paix en avril 1863.


Ambassade Cochinchinoise à Paris - 1863. Pétrus - Sang. - 35 ans. - Annamite du Tonkin. C’est lui qui a servi d’interprète à l’amiral Bonnard pour signer la paix en avril 1863.Tran van Luong, 17 ans, fils du Préfet de Saïgon - Annamite né à Saïgon [face].Ambassade Cochinchinoise à Paris - 1863. Tran - van - Luong - 17 ans, Annamite né à Saïgon - fils du préfet de Saïgon.


Ambassade Cochinchinoise à Paris - 1863. Tran - van - Luong - 17 ans, Annamite né à Saïgon - fils du préfet de Saïgon.


Ambassade Cochinchinoise à Paris - 1863. Tran - van - Luong - 17 ans, Annamite né à Saïgon - fils du préfet de Saïgon.Simon Cua, 18 ans, Annamite de la Basse - Cochinchine.Simon Cua, 18 ans, de la Basse - Cochinchine.


Simon Cua, 18 ans, de la Basse - Cochinchine.


Ambassade Cochinchinoise à Paris - 1863. Simon - Cua. - 18 ans, Annamite de la Basse - Cochinchine. - Elève de l’école de Mr d’Ad - an.


Ambassade Cochinchinoise à Paris - 1863. Simon - Cua. - 18 ans, Annamite de la Basse - Cochinchine. - Elève de l’école de Mr d’Ad - an.


Kieu, 32 ans, annamite né à Saïgon, 2ème lettré, attaché à l’ambassade cochinchinoise à Paris en 1863. Coll. Potteau n°97.


Kieu, annamite né à Saïgon, âgé de 32 ans, 2ème lettré, attaché à l’ambassade cochinchinoise à Paris en 1863”. Coll. Potteau n° 98 Face.


Kieu, Annamite né à Saïgon, âgé de 32 ans, 2ème lettré à l’ambassade cochinchinoise à Paris en 1863 Coll. Potteau n° 99.


Annamite, né à Saïgon. Kieu, 32 ans. Ambassade cochinchinoise à Paris, 1863. Collection Potteau n° 97. [Portrait d’un homme, vu de profil].


Kiên Nam 2è lettré Annamiye né à Saigon.


Paris 1863 - Tôn Thọ Tường (Bâ - Thuang), 38 tuổi, sinh tại Saïgon, Nam Kỳ. Ảnh Jacques - Philippe Potteau.


N° de gestion: PP0024801 Culture: Asie / Vietnamien Toponyme(s): Asie / Asie du sud - est / Viet Nam / Nam Phan (région) Photographe: Jacques - Philippe Potteau (1807 - 1876) Donateur: Laboratoire d’Anthropologie du Muséum Ancienne collection: Jacques - Philippe Potteau Précédente collection: Musée de l’Homme - Photothèque Date(s): 1863: date de prise de vue Evénement: Visite de l’Ambassade Cochinchinoise à Paris 1863 Matériaux et Techniques: Tirage sur papier albuminé monté sur carton Dimensions: Dimensions du tirage: 21,4 x 12,8 cm Dimensions du montage: 22,7 x 29,1 cm © Musée du quai Branly Conditions de mise en ligne des collections Ajouter à l’album Description Bâ - Thuang, 38 ans, né à Saïgon. Coll. Potteau n°131. Start buttonPrevious buttonPrevious buttonaller àPage 3 / 248Next buttonNext buttonEnd button Espace presse Inscrivez - vous à la newsletter Facebook Twitter YouTube Dailymotion AppStore Flux RSS Accès direct billetterie boutique en ligne flux RSS et podcast offres d’emploi Musée du quai Branly 37, quai Branly 75007 Paris Tél.: 01 56 61 70 00 mardi, mercredi et dimanche de 11h à 19h jeudi, vendredi et samedi de 11h à 21h Situer sur une carte l’établissement publicmarchés publicsconditions d’utilisationcontactplan du siteaidecrédits.


Description Ba Thuang, 38 ans, préfet de Saïgon, annamite né à Saïgon. N° de gestion: PP0167277.2 Culture: Asie / Annamite Toponyme(s): Asie / Asie du sud - est / Viet Nam / Ho Chi Minh, thanh pho / Ho Chi Minh ville Photographe: Jacques - Philippe Potteau (1807 - 1876) Donateur: Laboratoire d’Anthropologie du Muséum Précédente collection: Musée de l’Homme - Photothèque Date(s): 1863: date de prise de vue Evénement: Visite de l’Ambassade Cochinchinoise à Paris 1863 Matériaux et Techniques: Tirage sur papier aristotype contrecollé sur carton Dimensions: Dimensions du montage: 36,5 x 46 cm Dimensions du tirage: 16 x 22,3 cm © Musée du quai Branly Conditions de mise en ligne des collections Ajouter à l’album Description Ba Thuang, 38 ans, préfet de Saïgon, annamite né à Saïgon. Start buttonPrevious buttonPrevious buttonaller àPage 6 / 248Next buttonNext buttonEnd button Espace presse Inscrivez - vous à la newsletter Facebook Twitter YouTube Dailymotion AppStore Flux RSS Accès direct billetterie boutique en ligne flux RSS et podcast offres d’emploi Musée du quai Branly 37, quai Branly 75007 Paris Tél.: 01 56 61 70 00 mardi, mercredi et dimanche de 11h à 19h jeudi, vendredi et samedi de 11h à 21h Situer sur une carte l’établissement publicmarchés publicsconditions d’utilisationcontactplan du siteaidecrédits.


Paris 1863 - Tôn Thọ Tường (Bâ - Thuang), 38 tuổi, sinh tại Saïgon, Nam Kỳ. Ảnh Jacques - Philippe Potteau.


Paris 1863 - Tôn Thọ Tường (Bâ - Thuang), 38 tuổi, sinh tại Saïgon, Nam Kỳ. Ảnh Jacques - Philippe Potteau.


Paris 1863 - Tôn Thọ Tường (Bâ - Thuang), 38 tuổi, sinh tại Saïgon, Nam Kỳ, Học giả, trợ tá Hạng nhứt cho Sứ đoàn, chụp trực diện trong trang phục đại lễ. Ảnh Jacques - Philippe Potteau.


Paris 1863 - Tôn Thọ Tường (Bâ - Thuang), 38 tuổi, sinh tại Saïgon, Nam Kỳ, chân dung chụp trực diện. Ảnh Jacques - Philippe Potteau.


Ambassade Cochinchinoise à Paris - 1863. Cui - Giant - Thenh, 47 ans, Annamite né à Hué (Anam) Sous - officier.


Ambassade Cochinchinoise à Paris - 1863. Cui - Giant - Thenh, 47 ans, Annamite né à Hué (Anam) Sous - officier.