Cours pratique de langue Annamite (thủ bút năm 1875)

Cours pratique de langue Annamite
(bản viết tay của Trương Vĩnh Ký năm 1875)

Chú ý: File lớn nên sẽ tải xuống lâu.