Vẫn yêu đời dù đã trăm tuổi

Vẫn yêu đời dù đã trăm tuổi
Thỏa mãn niềm vui Thơ với Nhạc
Quyện hương trầm âm vang tản mác
Tiếng tơ đồng an lạc tặng cho đời..........